Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1. Administrator danych tj. Michał Świerad BHP ŚWIERAD ( właściciel domeny iMega.pl . iMega.shop) 33-322 Korzenna, Trzycierz 79, NIP: 734-3277874 przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z sklepu internetowego- tj. realizacji wystawiania dokumentów sprzedaży oraz przesyłek zamawianych przedmiotów.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą sklepu internetowego, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.Dane osobowe przekazywane są oraz przetwarzane przez wyznaczone firmy kurierskie, Pocztę Polską ,przez ich aplikacje i strony internetowe w procesach które są niezbędne do odpowiedniej obsługi klienta jak i wykonania terminowej i właściwej dostawy zamawianego produktu.

5. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

7. Podane dane adresowe, e-mail, nr telefonu będą wykorzystywane do ewentualnego kontaktu telefonicznego , mailowego z klientem w celu poinformowania o procesie dostawy, wystawienia dokumentów, zwrotu / reklamacji towaru lub usługi.


Administrator/ Inspektor Danych Osobowych:

Michał Świerad
Trzycierz 79
33-322 Korzenna
NIP: 734-327-78-74
TEL.: 791-461-610

Mail: imegasklep@gmail.comProducenci